Batenrealisatie proces

De doelen van dit proces zijn:

  • de huidige stand van zaken vast te stellen van wat er veranderd wordt;
  • de levering van producten te coördineren met het managen van verandering;
  • ervoor te zorgen dat veranderingen permanent zijn;
  • na te gaan of er baten zijn behaald.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Dit proces wordt vaak gezien als uniek voor programma's, maar waar de relatie tussen producten en een voordeel niet complex is, kan het worden toegepast door middel van een kleine verlenging van de traditionele projectlevenscyclus.

Bij het toetsen van de volwassenheid van een organisatie, bij het realiseren van baten, is het aan te raden om het volwassenheidsniveau te kwalificeren met enige uitleg over de context waarin dit is gerealiseerd.

Beschrijving

De noodzaak om de overgang van de bestaande naar de nieuwe werkwijzen te managen wordt onderkend en gemanaged.

Transitie voorbereiden

Prestatiecriteria worden gekaderd in overeenstemming met op batenprofielen. Veranderingen worden gecommuniceerd en de bereidheid tot verandering wordt kwalitatief getoetst.

Managen transitie

Er zijn bekwame resources beschikbaar om de verandering te managen. De producten worden formeel overgedragen aan operationele teams.

Er is een ondersteunende infrastructuur.

Transitie voltooien

Nieuwe werkmethoden worden ondersteund tot ze verankerd zijn en als normaal worden beschouwd.

Systemen van voor de verandering worden buiten bedrijf gesteld.

Eindbeoordeling

De eindebeoordeling vindt plaats aan de hand van geautoriseerde business cases.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Beschrijving

Een proces voor het realiseren van baten wordt centraal gedefinieerd. Deze is afgestemd op de context van projecten en programma's.

Transitie voorbereiden

Er bestaan standaardbenaderingen voor het meten van prestatiecriteria, die zijn toegesneden op de context van het werk. De bereidheid tot verandering wordt kwantitatief getoetst.

Managen transitie

Gedurende de transitie worden de prestatiecriteria bewaakt. Indien haalbaar en praktisch, worden nieuwe baten geïdentificeerd en geïntroduceerd.

Transitie voltooien

Het effect van de wijzigingen wordt herbeoordeeld en de gerelateerde batenplannen worden bijgewerkt.

Er worden prestatieverbeteringen gemeten en voorspellingen gedaan met betrekking tot het geplande waardevoordeel.

Eindbeoordeling

Eindbeoordeling worden waar mogelijk uitgevoerd met kwantificeerbare metingen van baten. Alle kwalitatieve metingen worden ondersteund door duidelijke en gerechtvaardigde aannames.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven