Financieel management

Capability maturity checklist assessment for project financial management

Financieel management moet:

  • een raming maken van de kosten die nodig zijn voor het realiseren van de doelen;
  • de levensvatbaarheid van de realisatie van de doelen beoordelen;
  • fondsen veilig stellen en hun vrijgave gedurende de hele levenscyclus managen;
  • financiële systemen opzetten en beheren;
  • de uitgaven bewaken en beheersen.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Deze vaardigheid voor financieel management vat de vaardigheden samen voor de functies die samen het financieel management vormen. 

Deze samengevatte vaardigheid zal doorgaans relevanter zijn voor projecten die volledig uit één bron worden gefinancierd en gebruik maken van bestaande financiële beheerssystemen.

De meer ondergeschikte vaardigheden zouden gebruikt moeten worden waar:

  • de financiering een extern karakter heeft en/of afkomstig is uit verschillende bronnen 
  • de business case een meer verfijnde investeringsbeoordeling vereist
  • de omvang en complexiteit van de werkzaamheden specifieke financiële beheerssystemen vereisen.

 

 

Schatten kosten

Schattingen van bovenaf worden in een vroeg stadium van de levenscyclus uitgevoerd en van onderaf verfijnd wanneer specificaties beschikbaar komen.

Beoordelen investeringen

Eenvoudige beoordelingstechnieken zijn gedocumenteerd in de business case.

Veiligstellen financiering

De gebruikelijke financieringsbronnen worden bevestigd.

Ontwikkelen begroting

Er wordt een totaalbegroting voor het werk gedocumenteerd en voortgangsverslagen worden afgezet tegen dit budget.

Financiële beheersing

De werkelijke kosten zijn accuraat en worden afgezet tegen het budget.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Schatten kosten

De kostenramingen worden gedurende de hele levenscyclus herbeoordeeld en de plannen worden bijgewerkt.

Beoordelen investeringen

Er worden gedetailleerde kwantitatieve technieken gebruikt om de levensvatbaarheid van het werk te beoordelen.

Veiligstellen financiering

Er wordt gekeken naar een verscheidenheid aan financieringsmechanismen en de optimale aanpak wordt gekozen.

Ontwikkelen begroting

Voor de verschillende aspecten van het werk worden afzonderlijke begrotingen opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van reserves voor onvoorziene uitgaven en managementreserves.

Financiële beheersing

Financiële systemen zijn in staat de werkelijke kosten te vergelijken met kostensoorten zoals gedefinieerd in een kosten decompositiestructuur.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven