Risico's managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van risicomanagement, te weten:

 • ervoor te zorgen dat het algemene risiconiveau binnen een project, programma of portfolio strookt met de organisatorische doelen;
 • ervoor te zorgen dat individuele risico's en reacties worden geïdentificeerd;
 • de effecten van bedreigingen voor de doelen tot een minimum te beperken;
 • kansen binnen de scope te optimaliseren. 

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. risicomanagement te plannen en te initiëren
 2. risicogebeurtenissen te identificeren
 3. de waarschijnlijkheid en effect van risicogebeurtenissen te beoordelen
 4. reacties op risicogebeurtenissen te plannen
 5. reacties op risicogebeurtenissen uit te voeren en een aanvaardbaar algemeen risiconiveau te handhaven
 6. documentatie over risicomanagement bij te houden
 7. risicomanagement te bewaken en te controleren
 8. de kwaliteit van het risicomanagement te waarborgen

De manier waarop een organisatie omgaat met risico's is afhankelijk van de risicocontext.

De competentie zal moeten worden aangepast aan de verschillende wensen en gedragingen in de verschillende aspecten van het werk.

Zo heeft bijvoorbeeld een klein ondernemend bedrijf dat actief is in hoogtechnologische projecten een heel ander risicoprofiel dan een liefdadigheidsinstelling die een hulpprogramma levert in een door oorlog verscheurd land, en dit moet tot uiting komen in de competentie van haar medewerkers.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van risicomanagement
 2. verantwoordelijkheden van risicomanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op risicomanagement
 4. een procedure voor risicomanagement
 5. het doel en inhoud van risicomanagementdocumentatie
 6. methoden voor het identificeren van risico's en geschikte informatiebronnen
 7. technieken voor het beoordelen van dreigingen en kansen 
 8. soorten reacties op risico's en geschikte risicomaatregelen   
 9. risicohouding en risicobereidheid 
 10. hoe risicogebeurtenissen en het algehele risico tijdens de levenscyclus kunnen veranderen
 11. hoe borging van toepassing is op risicomanagement

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
8th June 2015Error in numeration of Knowledge criteria corrected 
Terug naar boven