Stakeholders managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van stakeholdermanagement, te weten:

 • ervoor te zorgen dat de standpunten en houdingen van alle stakeholders worden begrepen;
 • stakeholders te beïnvloeden om het werk waar mogelijk te ondersteunen;
 • de impact van ondersteunende stakeholders te maximaliseren;
 • de impact van niet-ondersteunende stakeholders tot een minimum te beperken.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. stakeholdermanagement te plannen en te initiëren
 2. stakeholders te identificeren
 3. de belangen en invloed van stakeholders te beoordelen
 4. invloed uitoefenen op en communiceren met stakeholders
 5. documentatie over stakeholdermanagement bij te houden
 6. de communicatie gedurende de gehele levenscyclus aan te passen
 7. toezicht te houden op en te beheren van stakeholdermanagement
 8. de kwaliteit van het stakeholdermanagement te waarborgen

Meerdere projecten of programma's kunnen stakeholders delen. De coördinatie van het stakeholdermanagement bij deze projecten en programma's kan worden geacht onder P7 te vallen, maar indien nodig kan een extra expliciet prestatiecriterium worden toegevoegd.

Op portfolioniveau kan het zinvol zijn om alleen 'toezicht' te houden en het 'beheer' weg te laten.

Op dezelfde manier kunnen sommige omgevingen (met name die welke sterk gereguleerd zijn) zeer specifieke soorten communicatie hebben die voldoende belangrijk zijn om aanvullende prestatiecriteria te vormen.

Technieken om stakeholders te identificeren en te beoordelen zijn volledig subjectief. Het is niet zo dat er complexe technieken voor de analyse van stakeholders zijn voor werk dat een groter aantal stakeholders of invloedrijkere stakeholders heeft.

Het verschil tussen stakeholdermanagement-technieken in eenvoudige of complexe contexten zit meer in de inspanning die in de procedure wordt gestoken en de gedetailleerdheid in de documentatie.

 

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van stakeholdermanagement
 2. verantwoordelijkheden voor stakeholdermanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het managen van stakeholders
 4. een procedure voor stakeholdermanagement
 5. het doel en de inhoud van documentatie over stakeholdermanagement
 6. methoden voor de identificatie van stakeholders en van toepassing zijnde informatiebronnen  
 7. technieken voor het beoordelen en documenteren van de belangen en invloed van stakeholders
 8. communicatiekanalen en hoe deze te gebruiken
 9. hoe stakeholders te beïnvloeden en met hen te onderhandelen
 10. hoe stakeholders en hun belangen en invloed tijdens de levenscyclus kunnen veranderen
 11. hoe borging van toepassing is op het stakeholdermanagement

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven