Omgeving

De manier waarop een project, programma of portfolio wordt bestuurd en gemanaged, is afhankelijk van veel verschillende externe factoren. Deze moeten vanaf het begin door de P3-sponsor en -manager worden begrepen, zodat het werk op de juiste manier wordt gemanaged.

De relaties tussen de organisatie en haar deelprojecten, programma's en portfolio's bestaan uit meerdere lagen. Een portfolio zal altijd binnen een organisatie zitten, bijvoorbeeld een bedrijf, overheidsdienst of liefdadigheidsinstelling.

Sommige organisaties zorgen mogelijk helemaal niet voor coördinatie tussen projecten en programma's, zodat elk project of programma op zichzelf staat binnen de organisatie. Sommige programma's zullen deel uitmaken van een portfolio en sommige projecten zullen deel uitmaken van een programma. Andere projecten kunnen gewoon deel uitmaken van het portfolio.

 

 

Vanuit contractueel oogpunt worden projecten vaak door een contracterende organisatie namens een klant geleverd. De contracterende organisatie krijgt een contract voor de levering van een product en haar betrokkenheid eindigt met de overhandiging van de voltooide  opleveringsresultaat. Het project kan een subcategorie van het project of programma van de opdrachtgever zijn. Een project kan dan deel uitmaken van twee afzonderlijke portfolio's, die van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Grote, complexe projecten of programma's kunnen de capaciteit van één organisatie te boven gaan en vereisen de oprichting van een joint venture. Dit kan de financiering, de verdeling van de baten en het stakeholder management veel complexer maken.

Projecten, programma's en portfolio's bestaan zowel in de publieke als in de particuliere sector en kunnen bestemd zijn voor commerciële organisaties of organisaties zonder winstoogmerk.

Al deze omgevingsaspecten zijn van grote invloed op de manier waarop risico, innovatie en waarde worden gepercipieerd.

Dit zijn slechts een paar van de vele factoren die deel uitmaken van de P3-omgeving. Andere kunnen zijn:

  • de commerciële sector, d.w.z. de bouw, de IT, de scheepsbouw, de farmaceutische industrie, enz.;

  • internationaal werk met verschillende geografische locaties en operationele talen;

  • gereguleerde omgevingen waar producten, resultaten, baten en de manier waarop het werk wordt uitgevoerd, in overeenstemming moeten zijn met gepubliceerde normen;

  • de bijzondere behoefte aan verantwoordingsplicht en transparantie in de publieke sector.

Deze factoren kunnen op talloze manieren worden gecombineerd om unieke invloeden te creëren op de manier waarop een project, programma of portfolio wordt bestuurd en gemanaged.

Het managementteam moet de omgeving zo vroeg mogelijk in de levenscyclus beoordelen. Een typische techniek voor deze beoordeling is PESTLE, dat staat voor politieke, economische, sociologische, technische, juridische en ecologische factoren.

Naast het effect dat de omgeving heeft op het project, programma of portfolio, moet ook rekening worden gehouden met het effect van de werkzaamheden op de omgeving. Dit principe is inherent aan functies als stakeholdermanagement en verandermanagement.

Naarmate het werk vordert, zullen de interacties met de omgeving zich ontwikkelen en veranderen. Het managementteam dient dit te monitoren en problemen en kansen die zich voordoen in kaart te brengen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
9th February 2015Link to Italian translation added
Terug naar boven