Resourcemanagementplan

Beleid

Het beleid voor het beheer van resources kan voor een groot deel worden bepaald door organisatorische standaarden. Het is heel goed mogelijk dat in het grootste deel van het resourcemanagementplan gewoon wordt verwezen naar organisatorische standaarden. Indien het werk gewoon deze organisatorische standaarden toepast, kan een P3-specifiek resourcemanagementplan onnodig worden geacht mits begrepen dat organisatorische standaarden inbegrepen zijn in de rollen van het managementteam.

Waar specifiek beleid moet worden ontwikkeld, kan het nodig zijn eerst een deel van het onderzoek uit te voeren. Dit zal de mix tussen interne en externe resources aan het licht brengen en aangeven welke inkoopbenaderingen nodig zullen zijn. De resultaten van het onderzoek kunnen dan worden verwerkt in een verfijnde versie van het plan.

 • Introductie

 • De context van het werk en de genomen beslissingen over de resources voor het werk zullen hier worden uitgelegd.

 • Rollen en verantwoordelijkheden

 • De toewijzing van verantwoordelijkheid voor resourcemanagement kan variëren van de projectmanager in kleinere projecten tot een toegewijd team van specialisten in een groot programma of portfolio. In dit onderdeel van het managementplan moet duidelijk worden beschreven welke rollen welke verantwoordelijkheden hebben.

 • Het zal ook escalatie- en communicatie-paden tonen binnen de P3-organisatiestructuur.

 • Informatiemanagement

 • Naarmate het scala aan resources en inkoopprocedures complexer wordt, zal de reikwijdte van de ondersteunende informatie toenemen.

 • Het managen van de resources is een van de bepalende functies van het P3-management en kan de bron zijn van de meeste problemen die een managementteam moet oplossen. Het is belangrijk om alle beslissingen en overeenkomsten grondig te documenteren om ruimte voor onenigheid tijdens de levering te vermijden.

 • In dit onderdeel wordt advies gegeven over de omvang, de inhoud en het gebruik van een breed scala aan documenten.

 • Borging

 • Hier worden de criteria voor een succesvol resourcemanagement beschreven die in alle borgingsreviews zullen worden gebruikt.

 • Begroting

 • Voor bepaalde aspecten van het resourcemanagement, zoals de juridische input bij contracten, kan specialistisch advies nodig zijn. Hoewel de meeste kosten in verband met het managen van resources deel uitmaken van de algemene overheadkosten, kan het nodig zijn specifieke begrotingen vast te stellen.

 • Koppelingen

 • De resources zullen specifieke banden hebben met de stakeholders, de daaraan verbonden risico's en specifieke plannen. Hoe deze kruisverwijzingen zullen worden gemanaged, wordt hier beschreven.

 

Procedure

 • Onderzoek

 • Het onderzoek naar resource opties zou een blanco vel papier kunnen zijn; zo niet dan moet hier de beschikbare hulp voor het P3-management team worden beschreven. Het kan hierbij gaan om lijsten van erkende leveranciers, bestaande raamovereenkomsten of uitbestedingsovereenkomsten.

 • Aanbesteding

 • Aanbestedingen moeten transparant, ethisch en effectief zijn. In dit onderdeel worden de te volgen procedures en richtlijnen beschreven.

 • Gunning van het contract

 • Alleen de allergrootste projecten, programma's of portfolio’s zullen een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. De meeste contracten zullen worden ondertekend door leden van het P3-managementteam. Het is belangrijk dat in het managementplan het beleid van de organisatie voor het aangaan van contracten wordt vastgelegd, en wie daartoe namens de organisatie bevoegd is.

 • Mobiliseren

 • In dit onderdeel worden eventuele richtlijnen voor het inzetten van alle vormen van resources beschreven. Het kan gaan om procedures voor het installeren van nieuwe software op de servers van de organisatie, maar ook om mechanismen voor het ondersteunen van intern personeel bij beveiligingsprotocollen voor personeelswerving. Een groot deel daarvan zal waarschijnlijk de vorm aannemen van verwijzingen naar het organisatiebeleid.

 • Managen

 • Ook de manier waarop de middelen moeten worden geadministreerd en beheerd, zal een gevarieerd onderwerp zijn. Dat kan gaan van het verzekeren van kapitaalgoederen, de wijze waarop het lijnmanagement met ondersteunend personeel moet omgaan tot hoe de prestaties van aannemers worden bewaakt.

 • Afsluiten

 • De afsluiting van de resourcemanagementprocedure zal betrekking hebben op de overdracht van activa, de herplaatsing van interne resources en de formele beëindiging van contracten. Hier wordt het beleid beschreven voor elk aspect van het beëindigen van resourcingovereenkomsten.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven