Verandermanagementplan

Een doeltreffend verandermanagement is van vitaal belang om baten uit producten te genereren. Veranderingen in operationele onderdelen zullen in de meeste projecten, programma's en portfolio's worden meegenomen. Er zal altijd weerstand zijn tegen verandering en het invoeren van een duidelijk gedocumenteerde en consistente aanpak draagt bij aan het omgaan met deze weerstand.

In projecten waarbij sprake is van batenmanagement (bijvoorbeeld niet-complexe verandering), zal de inhoud van dit document waarschijnlijk worden afgedekt door het batenmanagementplan.

Beleid

 • Inleiding
 • De algemene procedure voor het verandermanagement zal aan de context van de werkzaamheden moeten worden aangepast. Er kunnen verschillende modellen voor verandering worden gebruikt en deze gebruiken verschillende technieken. In dit onderdeel moet de context worden omschreven, moet de procedure worden beschreven en moeten voorkeurstechnieken worden gedefinieerd.

 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Verandermanagement omvat mensen binnen de P3-organisatie en mensen binnen de operationele organisatie. In dit onderdeel moeten de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen worden omschreven.

 • Informatiemanagement
 • Effectieve communicatie is de sleutel om weerstand tegen verandering te overwinnen. In dit onderdeel moet worden uiteengezet hoe informatiemanagement zal worden gebruikt om alle soorten communicatie voor te bereiden en te verspreiden.

 • Borging
 • Hier worden de criteria voor succesvol verandermanagement beschreven die bij borgingsreviews zullen worden gehanteerd.

 • Begroting
 • In dit onderdeel moeten begrotingen voor het managen van veranderingen worden vastgesteld die binnen het totale project-, programma- of portfoliobegroting worden aangehouden.

 • Er zouden ook begrotingen moeten zijn die worden aangehouden binnen operationele onderdelen en die hier niet zijn opgenomen. Deze moeten worden geïdentificeerd, zodat de leden van het P3-managementteam zich ervan kunnen vergewissen dat alle noodzakelijke begrotingen aanwezig zijn. Het moet ook duidelijk zijn welke uitgaven door het project, het programma of het portfolio worden gedekt, en wat door de normale gang van zaken wordt gedekt, zodat niets ondergefinancierd wordt.

 • Koppelingen
 • De manier waarop veranderingen moeten worden gemanaged, kan gevolgen hebben voor P3-planningen, risicoregisters, communicatieplannen en vele andere gebieden. Hoe deze kruisverwijzingen zullen worden gemanaged, moet hier worden uitgelegd.

 

Procedure

 • Beoordelen
 • Hier wordt beschreven welke mechanismen de voorkeur genieten om de aard van de organisatie en haar bereidheid tot verandering te beoordelen. Ook technieken voor het doorvoeren van veranderingen zullen aan bod komen.

 • Op projectniveau kan het plan zich richten op relatief kleine veranderingen. Op het niveau van programma's of portfolio's moet het plan rekening houden met de effecten van cumulatieve veranderingen en verschillende soorten veranderingen die worden uitgevoerd door meerdere projecten op één operationeel onderdeel.

 • Voorbereiden
 • Dit onderdeel van het verandermanagementplan moet zorgvuldig worden geïntegreerd in stakeholdermanagement en communicatie. Hierin wordt beschreven hoe het managementteam draagvlak voor verandering moet genereren, barrières moet slechten en de veranderingsbereidheid van de organisatie moet verbeteren.

 • Implementeren
 • In dit onderdeel wordt beschreven hoe verandering gemanaged moet worden. Er zal worden verwezen naar stakeholdermanagement en de communicatie tijdens de veranderingsperiode. Het kan ook een beschrijving geven van of een verband leggen met het bedrijfsbeleid voor gebieden zoals ontslag, verhuizing, rekrutering, enz.

 • Onderhouden
 • Om continu baten te kunnen realiseren, moet verandering worden ingebed. In dit onderdeel worden de lopende maatregelen beschreven die bedoeld zijn om de veranderde organisatie te ondersteunen totdat de veranderingen niet langer als verandering worden beschouwd, maar als de normale manier van werken zijn geaccepteerd.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven