Intern rentabiliteitspercentage

Wanneer gebruik wordt gemaakt van contante kasstroomwaarde, is de interne rentabiliteit (internal rate of return, IRR) de disconteringsvoet die een netto contante waarde van nul oplevert.

In grote lijnen is het intern rendement (IRR) het groeitempo dat door een project of programma wordt bereikt. Hoe hoger het intern rendement, hoe aantrekkelijker de business case. Zuiver financieel gezien is het niet de moeite waard om het werk uit te voeren als het intern rendement voor een project of programma niet hoger is dan het rendement dat zou kunnen worden behaald door het equivalent bedrag aan contant geld op de financiële markten te investeren.

 

 

De bovenstaande tabel toont dezelfde kasstromen als in het voorbeeld van de contante kasstroomwaarde, maar de disconteringsvoet is aangepast om met twee decimalen om zo dicht mogelijk bij een netto contante waarde van nul te komen. Bij gelijkblijvende zaken zouden projecten met een lager intern rendement minder aantrekkelijk zijn en projecten met een hoger intern rendement aantrekkelijker zijn.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

11th August 2014Link to Italian translation added

Terug naar boven